ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ระบบจองห้องประชุม

ห้องรพีพรรณ
Rapeepun Suwannatachote


รองรับผู้เข้าร่วม 200 คน

อุปกรณ์
 • เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประชุม
 • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
 • โต๊ะจัดอาหารว่าง
จองห้อง
Booking
ข้อมูลเพิ่มเติม
Information

ห้องราชาวดี
Rachawadee


รองรับผู้เข้าร่วม 80 คน

อุปกรณ์
 • เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประชุม
 • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
 • โต๊ะจัดอาหารว่าง
จองห้อง
Booking
ข้อมูลเพิ่มเติม
Information

ห้องลีลาวดี
Leelawadee


รองรับผู้เข้าร่วม 62 คน

อุปกรณ์
 • เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประชุม
 • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
 • โต๊ะจัดอาหารว่าง
จองห้อง
Booking
ข้อมูลเพิ่มเติม
Information

ห้องบุหงาส่าหรี
Bu-nga Sari


รองรับผู้เข้าร่วม 35 คน

อุปกรณ์
 • เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประชุม
 • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
 • โต๊ะจัดอาหารว่าง
จองห้อง
Booking
ข้อมูลเพิ่มเติม
Information

ห้องกรรณิการ์
Kannikar


รองรับผู้เข้าร่วม 15 คน

อุปกรณ์
 • เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประชุม
 • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
 • โต๊ะจัดอาหารว่าง
จองห้อง
Booking
ข้อมูลเพิ่มเติม
Information

ห้องพุทธชาด
Putthachat


รองรับผู้เข้าร่วม 12 คน

อุปกรณ์
 • เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประชุม (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
 • โต๊ะจัดอาหารว่าง
จองห้อง
Booking
ข้อมูลเพิ่มเติม
Information

ห้องหิรัญญิการ์
Hiranyikar


รองรับผู้เข้าร่วม 12 คน

อุปกรณ์
 • เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประชุม (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
 • โต๊ะจัดอาหารว่าง
จองห้อง
Booking
ข้อมูลเพิ่มเติม
Information


© 2561 งานอาคารสถานที่และกายภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 0-7428-6650