หมวดการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Share KM

ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
การสอดแทรกความเป็นไทย ทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และจริยธรรมในการเรียน การสอน
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ประเด็นอื่นๆที่หน่วยงานเห็นสมควรจัดการความรู้
มารู้จักระบบ Turn it in กันเถอะ
Created 21/8/2562
- อ่านแล้ว 259 ครั้ง