ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองรับผู้เข้าร่วม 35 คน

อุปกรณ์

  • เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประชุม
  • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
  • โต๊ะจัดอาหารว่าง

รายละเอียด

- การขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวัน จะต้องส่งเอกสารแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

- ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารกลางวันภายในห้องประชุมจองห้อง© 2561 งานอาคารสถานที่และกายภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 0-7428-6650